Невролингвистично програмиране

Статии на окултна или магическа тематика. Ако не сте автор на статията, добре е да се посочи източника на информацията.

Модератор: venus

Назад към Окултни Статии

Мнениеот Wizard » 08 Апр 2005, 10:21

Невролингвистично програмиране
(НЛП)
Какво е НЛП?

Невролингвистичното програмиране е основано на идеите на антрополога Грегори Бейтсон, развити през 70-те години от Ричард Бендлер и Джон Гриндер. Гриндер се е занимавал с лингвистика, а Бандлер - с математика и информационни технологии. НЛП предлага структуриран подход към човешкото мислене и поведение, поради което е лишено от всякаква мистика. Може да се използва навсякъде: в спорта, медицината, образованието, личностното развитие, в управление на персонала и взаимоотношенията с клиентите и т.н.
Компонентните му части могат да бъдат описани както следва:
Невро - базира се на изследвания относно това, как работят неврологичните процеси;
Лингвистично - как се представят горните процеси посредством вербалния и невербалния ецици;
Програмиране - модели на мисленето и поведението, които използваме последователно, за да се сдобием с желания резултат.
Ако в този момент се питате има ли нещо общо НЛП с психологията, отговорът е ДА. Голяма част от изследователите го обозначават като така наречената "нова психология", тъй като то предоставя модерни средства за постигане на определени модели на поведение, водещи към реализирането на стоящите пред всички нас задачи.
Какво може да ни даде НЛП
НЛП помага бързо да се достигнат поставените цели. Казано с други думи, с негова помощ можем да се сдобием с желаното или да станем такива, каквито бихме искали да бъдем. При това се активизират такива умствени способности (невро), за съществуването на които дори и не сте подозирали. Освен това НЛП помага по особен начин да се използва езика (лингвистично) за достигането на целите. И накрая, с негова помощ можем да се научим да управляваме състоянието на своя разум, психиката си, да въвеждаме ценности и убеждения, съотвестващи на желаните резултати (програмиране).
Такова ниво на самоконтрол ще доведе до повишена самооценка и саморазвитие, а теорията и практиката на НЛП помага творчески, изобретателно да се решат възникващите в живота проблеми и трудности.
НЛП отделя повече внимание на практиката, отколкото на теорията. Именно с това се обясява и бързото постигане на поставените цели.
И така, най- общо казано, теорията и практиката на НЛП помага:
· установяване и подобряване на личните взаимоотношения;
· развиване таланта за убеждаване;
· преминаване към позитивно възприятие на света;
· повишаване нивото на самооценка;
· преодоляване на последствията от негативни преживявания в миналото;
· съсредоточаване към набелязаните цели и мобилизиране на вътрешните сили за тяхното достигане;
· действане с максимална производителност;
· управляване на усещанията;
· съгласуване на набелязаната цел с личните убеждения и ценности;
· отстраняване на нежеланите навици;
· подобряване на взаимоотношенията с клиенти и колеги;
· вяра в себе си;
· творчески подход в реашаването на проблемите;
· получаване удоволствие от това, което в миналото е предизвиквало страх;
· ефективно организиране на личното време;
· изработване на такива качества и черти на характера, които будят у вас възхищение към другите;
· повече удоволствие от живота.
Как да го използваме
Сега ще опиша някои от изходните постановки и упражнения, за да добиете по- конкретна представа. Важно е да се започне от самото начало, тъй като то е основата, върху която се гради всичко останало. Добрата новина е, че изобщо не се налага да сте добър психолог или дори някога да сте се занимавали с това. Вие ще постигнете успех и ще разберете написаното независимо от това, защото НЛП е практична наука с постъпково изградена методология.
Вземете един неголям предмет, поставете го пред себе си на маса или стол и се съсредоточете върху него. Не сдържайте мислите си, нека възникват свободни асоциации, свързани с вашата представа за този предмет. Неговият цвят, например, може да ви върне към спомени от детството, а фомата - да предизвика игра на въображението. В момента, в който престанете да разглеждате предмета обективно, съзнателно, и позволите на подсъзнанието да изтълкува видяното, възниква някакво съдържание. Благодарение съзерцаването на предмета в главата ви нахлуват нови мисли.
Затворете очи и мислено си представете този предмет. В едни случаи ще успеете да откриете връзка между предмета и мислите, които той предизвиква, да намерите логическо обяснение за своите асоциации. В други случаи, обаче, въртящата се в главата ви мисъл може да ви изглежда съвършено нелогична, въпреки че няма никакви съмнения, че тя по някакъв начин също е свързана с избрания предмет.
Този процес често се осъществява в състояние на задрямалост или на размисъл, като при това всеки път, когато се съсредоточите в същия предмет, това ще предизвика различни асоциации. И всеки индивид възприема света по свой съвършено субективен начин, който именно и определя неговото поведение. Съзерцавания предмет може да предизвика тъга у някои хора, а у други радост, доколкото у тях се пораждат различни асоциации.
Към "субективните преживявания" се отнася това, което се извършва в нашето мислене, в нашата психика, в нашия вътрешен свят. Никой от нас не знае как, нито какво мислят другите. Така, различните хора имат различни преживявания. Всеки от нас възприема света, в който живее, по някакъв собствен образ, съвършено уникален и субективен.
В НЛП преживяванията се описват с помощта на прости модели, базирани на това, че начинът по който мислим и онова, за което мислим, влияят върху нашите постъпки. НЛП показва как това, което възприемаме чрез органите на чувствата, се превръща в разбиране. Обяснява се как с помощта на 5-те сетива сигналите от външния свят добиват съдържание, водят към разбиране и предизвикват преживявания.
"Изменяйки своите мисли, вие започвате да се държите по друг начин и се сдобивате с нови резултати"
Ние сме склонни да правим това, за което мислим най- често. НЛП ни дава възможност да променим начина си на мислене, така че желаното поведение да стане присъщо за нас.
"Успехът е нещо, което може да бъде моделирано."
Той е във вашите ръце, или казано по- точно - във вашия ум. Вие можете да осъществите стремежите си като контролирате и управлявате мисленето си в съответната посока. В това няма никаква мистичност. Всичко се свежда до извършването на вътрешен анализ, който в началото се контролира от вас, но след известно време ще стане присъщ за вас така, че ще се извършва автоматично от вашия мозък и без никакво усилие от ваша страна.
Светът в който живеем е еднакъв за всички ни....въздухът, който дишаме....сградите, които обитаваме.......горите.....водната обвивка...... Различен е начинът, по който всеки от нас възприема заобикалящата го среда. Но ние живеем в едно общо място и независимо от гледната ни точка, светът не е различен за всички ни, защото гледната ни точка е израз на едно субективно възприятие. Основна идея в НЛП, базирана именно на тези централни постановки в психологията, е:
"Картата, това не е самата територия"
Всеки от нас има своя собствена "карта" на света. На нея е изобразено всичко, моето протича в живота ни и има значение за нас, всички наши чувства, личният ни опит.. Всеки път, когато се опитваме да разберем обкръжаващият ни свят, ние работим с тази карта. Територията е самата действителност, а картата - начинът, по който осъзнаваме тази действителност или това е субективното възприятие. Приемането и разбирането на тази идея е от изключителна важност за вас. Тя ви предпазва от потребност да влизате в излишни спорове, да се борите за неща, които са безсмислени и да пестите време, оползотворявайки го по най- добрия за вас начин. Лежи в основата на добрите взаимоотношения с околните и на вътрешната борба с гнева. Така вие ще разберете, че това което мислят другите е свързано не със истината за самата действителност, а с техният личен опит, желания и надежди. Всеки е прав от своята гледна точка, тъй като тя именно отразява личното му битие. Това, което е добро за вас, не е задължително да е добро и за другите. Знаейки това, вие ще бъдете наясно, че противоречивите мнения на другите не застрашават вашите идеи и постепенно ще се научите да разбирате силата и качествата на събеседника си дори само по начина, по който той възприема света. А това ще ви освободи от гнева и ще върне вашата сила.....
Но как се постигат желанията...
Има безброй начини и средства, които водят до реализиране на вашите цели и стремежи. Те са толкова много, колкото хора има по света. Тук ще се спра само на тези от тях, които са присъщи за НЛП. Допълнителна информация, излизаща извън пределите на невролингвистичното програмиране, ще намерите в частта за Програмиране на ума, където са моите лични виждания по въпроса.
Сега да се върнем на НЛП...
Всеки от вас познава хора, които никога нищо не постигат просто защото нямат ясни цели. От друга страна се срещат хора, които ежемесечно, ежедневно, ежечасно си поставят цели и се сдобиват със забележителни резултати. Техните успехи се обясняват със съсредоточаването върху точно определени и достижими цели. Идеята е да се поставят разумни цели, а не такива, които още в самото начало са обречени на провал. В НЛП се прилага четиристепнен модел на успеха:
1. Решете какво искате (поставете си цел).
2. Направете нещо.
3. Вижте, какво се получава.
4. Ако се налага - изменяйте подхода си, докато не се сдобиете с желаното.
Този прост модел се извършва в нас при всяко действие, без дори да го забележим или осъзнаем. Но именно неговото съзнателно изпълнение е това, което дава информация за нашите грешки, за възможните бъдещи провали и как да ги избегнем. Осъзнатото действие е важна стъпка към успеха.
Границата между успеха и неуспеха е много малка. Причините за провалите обикновено се обясняват с недооценената важност на някои от изброените четири етапа (например невнимание към уроците от миналото).
И така, първият етап е определянето на целта, известен под термина "SMART" (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely):
· Точност
· Съизмеримост
· Достижимост
· Реалистичност
· Своевременност
Съществуват 6 основни принципа, които следва да се спазват при определянето на целта:
1. Формулирайте своята цел в положителни термини.
Много хора говорят не за това, което искат, а за това, което не искат. Не повтаряйте тяхната грешка, изяснете си какво в действителност желаете. Отрицателното формулиране на целта няма да доведе до търсения резултат. То е само загуба на време и енергия, защото ви отдалечава от същността. "Това, което преди всичко занимава вашите мисли (съзнателно или несъзнателно), обикновено се отразява във вашето поведение и става явно."
Определете това, което в действителност желаете.
Да се научите да мислите положително съвсем не е лесна задача. Но резултатите, които ще постигнете си струват усилията. Така ще насочите мозъка си в правилната посока, към осъществяването на вашите желания.
И така, формулирайте желана от вас цел в полжителни термини и четете нататък.
Въпроси за оценка на целта:
· Какво желая?
· Какво искам да променя точно сега?
· Какви резултати искам да постигна?
· Какво искам да постигна?
· Какво искам да променя?
· Какво бих правил/а иначе?
· Представям ли си резултата? Мога ли да го видя в ума си?
· Какъв именно резултат си представям?
· Какво ми се иска да направя?
2. Съотнесете своята цел с контекста.
Задайте си въпроса кога, къде и с кого желаете да се сдобиете с набелязания резултат? За избора на подходяща цел не е достатъчно тя да бъде записана на хартия. Вашата цел образува цялостна вътрешна реалност, мултисензорен (въвличащ всички сетива) план на това, което възнамерявате да създадете.
"Това, което виждате, чувате и чувствате във въображението си, дава представа за реалните събития в бъдещето."
Ако не можете да си представите обстоятелствата точно, задавайте си въпроси: какво? къде? кога? с кого? Мислено проигравайте сцената, когато отговаряте. Набелязаните резултати стават конкретни и съдържателни когато са съотнесени към контекста на реалния живот и можете да видите как точно ще се впишат в него.
Въпроси за оценка на целта:
Задайте си описаните по- долу въпроси, които ще пренесат набелязания резултат в контекста на реалния живот и ще ви помогнат да си го изясните. Ще разберете доколко вдействителност желате този резултат и дали той не влиза в противоречие с други ваши стремежи.
· Към какво ще доведат тези промени?
· В какви обстоятелства ще се възползвам от получения резултат?
· Кога е най- добре да се случи това?
· Къде е най- добре да се случи?
· Искам ли го във всякакви взаимоотношения? Във всякакви обстоятелства? С кого искам да бъда когато това се случи?
· В какви обстоятелства набелязания резултат няма да ми донесе полза?
· Има ли други обстоятелства, в които набелязаният резултат може да се окаже полезен?
· Искам ли той да се проявява винаги и във всички сфери на моя живот?
· Колко дълго искам да се възползвам от получения резултат?
· Кога в мен може да възникне желание да се възползвам от резултата?
· В какви обстоятелства това ще стане неуместно?
· В какви обстоятелства постигнатият резултат ще ми донесе полза?
3. Изразявайте своята цел ясно, в сензорни категории.
Какво именно ще видите, чуете и почувствате, когато се сдобиете с набелязания резултат? Опитайте се да си представите как това ще ви донесе дълго удоволствие. Какви усещания биха ви се понравили най- много? Пренесете се в бъдещето, така че предварително да извлечете удоволствие от замисленото. Така например, ако целта ви е да си купите нова дреха, то си представете какъв ще бъде нейния цвят, каква ще е материята, как ще се чувствате, движите с нея.....Визуализацията е важна... ако не можете да си представите това което желаете, шансовете ви да го постигнете се намаляват с 60%. Ако имате проблеми с визуализацията, посетете частта за Програмиране на ума, където описвам подробно как бихте могли да се научите.
Въпроси за оценка на целта: Сега ви предстои самостоятелно да формулирате тези въпроси, които стимулират вашето въображение. Отговорите не бива да се изразяват само с думи, но и да включват мислени картини, звуци, чувства...
· Какво ще видя, чуя и почувствам, когато постигна целта си?
· Как ще разбера, че сам я постигнал/а?
· Кое ще ми подскаже за това?
· .............................
4. Изберете такава цел, която можете да постигнете със свои собствени сили.
Не се занимавайте с целите на другите хора. Те са си техни. Да достигнете целите си означава да достигнете вашите цели, а не тези на другите. Всяка цел, която искате да постигнете, третирайте като своя лична, независмо от това, за кого ще донесе полза. Не значи да се откажете от помощта на другите, но да приемате чужди цели е неправилно. Така например, ако работите в група, то срока за завършване на проекта не е във вашата власт.
"Управлявайте това, което може да бъде управлявано и не се тревожете за останалото."
Изберете си цел, която е във вашия контрол.
Въпроси за оценка на целта:
· Какво ще направя за постигането на тази цел?
· Удавало ли ми се е преди самостоятелно да се сдобия с нещо подобно?
· Има ли прилика между този случай и случая от миналото?
· Може ли нещо да ми попречи да постигна целта си?
· Мога ли сам/а да осъществя всичките необходими изменения?
· Какво означава за мен този резултат?
· Какво ще ми донесат тези промени?
· Какви изменения ще настъпят след тях?
· Как ще постигна своята цел?
· Какви възможности трябва да предвидя, за да достигна тази цел?
· Нужна ли ми е чужда помощ?
· Само от мене ли зависи постигането на резултата или зависи от още някой?
· Какво мога да направя?
· В каква степен управлявам постигането на резултата?
· Какво мога да направя точно сега?
5. Трезво оценявайте последствията от реализирането на вашата цел.
Какво ще се случи, когато постигнете своята цел? Няма ли да изгубите нещо, което притежавате сега и искате да запазите? Длъжни сте да обмислите вашата цел в широк мащаб, включително и нейното влияние върху хората, на които държите. Например, успехът в кариерата може да влоши семейните отношения, поради това, че няма да разполагате с достатъчно време за тях. Трезво обмислете това, което можете да загубите, преди да пристъпите към реализирането на дадена цел.
Постигането на резултата означава преход от едно състояние към друго. Дайта си ясна представа за всичко положително, с което разполагате сега. Каква част от него искате да запазите на всяка цена и какво можете да пожертвате. Какви ще бъдат новите продобивки, когато постигнете желанието си? Какво ще загубите? А какво ще спечелите?
Въпроси за оценка на целта:
· Действително ли го искам?
· Как ще се измени моят живот след постигането на целта?
· Как този резултат би се вписал в настоящия ми живот?
· Какво влияние ще окаже той?
· Ще бъде ли този резултат уместен във всякакви обстоятелства?
· Какво ще се случи след това?
· Какви преимущества ше получа?
· Какво би станало невъзможно, ако постигна целта си?
· В кои сфери от моя живот това би помогнало и в кои би попречило?
· Защо искам този резултат?
· Защо той е важен за мен?
6. Избирайте си такива цели, които заслужават да бъдат постигнати.
Избраната от вас цел трябва да си струва усилията и вложеното за нейното постигане време, независимо от това, дали тя представлява интерес за другите хора или не. Важно е да е значима за вас.
Въпроси за оценка на целта:
· Резултатът струва ли си усилията, необходими за неговото постигане?
· Как ще се измени моят живот?
· Какво ще стане после?
· Защо го искам?
Задавайки си посочените по-горе въпроси и отговаряйки искрено и задълбочено на тях, вие ще направите първата стъпка към формулирането на една реална, достижима и способна да мобилизира вътрешните ви сили цел...
The World is mine!
Аватар
Wizard
Администратор
 
Мнения: 1258
Регистриран на: 09 Юни 2005, 21:47
Местоположение: Stonehange

Назад към Окултни Статии

cron
  • Виж новите мнения
  • Виж темите без отговор
  • Кой е на линия
  • Общо на линия e 1 потребител :: 0 регистрирани0 скрити и 1 гости (Информацията се обновява на всеки 2 минути)
  • На 21 Апр 2020, 01:19 е имало общо 540 посетители наведнъж.
  • Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта