Седем Принципа на Херметичната Философия
 
Принципите на Истината са Седем;този който ги познава,
разбира има Ключа към Магията и ще отвори Вратите на Храма."- Кибалион
1.Принципа на Менталността
"Светът е Мисъл. Цялата Вселена е мисловно състояние."
 
2. Принцип на Съответствията:
"Каквото е горе, това е и долу. Каквото е долу,такова е и горе"
3. Принципа на Вибрацията:
"Нищо не почива;всичко се движи;всичко вибрира."
 
 
4. Принцип на Полярностите:
Всичко е двуполюсно; всичко си има полюси; всичко има своята противоположност; харесвам и не харесвам е едно и също. Противоположностите са
идентични по природа, само различни по степен;крайностите се срещат;
всички истини са верни и все пак са полуистини; всички парадокси могат
да се спогодят."
5. Принципа на Ритъма:
Всичко се движи навън и навътре; всичко си има прилив и отлив; всички
неща се издигат и падат като при движението на махало-този принцип
се проявява навсякъде;."
6. Принципа на Причина и Следствие:
Всяка причина си има ефект. Всеки ефект и явление си има причина; всичко се
случва според Закона; няма случайности;шансът се получава вследствие на
Непознаването на Закона; има много нива на проявление на причинността,
но нищо не избягва Закона.
7. Принципа на Пола:
Полът е във всичко;всичко има Мъжки и Женски Принцип; Полът се проявява на
всички нива