Енергийно
манипулиране

 

 

                       Това е основна магическа практика и всеки, който се занимава с магия трябва да я
               владее. Силата, която използваме в магията има два аспекта-енергетичен и информаци-

               онен, а нейната основна функция в материалния свят е да създава или руши.

               Силата е една, но тя съдържа във себе си всички възможности. Тя има безброй аспекти
               и така, както я призовем, така ще ни отвърне.Стихиите огън, вятър,вода, земя, духовете,

               боговете, съществата,материята и духа са проява на Единната сила. За египтяните

               тя е Хека, за хаос-магьосниците е Киа, за Парацелз е Архей, а за Елифас Леви - универсален

               магически агент или астрална светлина.

               Енергията се манипулира с помощта на волята, мисълта, движенията или специфични
               енергийни носители. За да можеш да управляваш енергията, трябва да можеш да я

               усещаш, виждаш и чувстваш. Ние всички го правим, но едва ли сме обърнали внимание.

               Случвало ли ви се е да срещнете човек и от пръв поглед да изпитате лошо чувство към

               него/нея и после да се окаже че въпросното лице е кофти личност? Положително. Или

               да почувствате "нажежената атмосфера", след като на дадено място е имало конфликт?

               Не се ли чувствате по-енергизирани след гръмотевична буря или дори по време на нея?

               Примери хиляди. Най добрия начин да усетиш енергията е като разположиш дланите си
               една срещу друга на растояние около 10 см,да се съсредоточиш върху усещанията си и

               след това плавно да ги раздаличиш. Усеща се нещо като топлинен воал, който се разтяга.

               Енергията може да се усети като подтик, също, жеание, чувство, приятелство, любов,
               мисловен прилив и т.н.

                За развитието на способностите да се усеща енергията има някои прости методи.
                Както казах, ние всички усещаме енергиата. Има периоди,когато това усещане е по-

                изострено (по пълнолуние) или силно редуцирано (новолуние). Информацията и образите

                достигат до нас, но стигат само на подсъзнателно ниво. Често насън виждаме отминали

                събития, но като че в малко по-друг вариант от този, който сме видели в действителност.

                По време насън, ние навлизаме в своето подсъзнание и онова,което се
е натрупало през
                деня, се "визуализира" върху екрана на съзнанието като филм. Ето защо
сънищите са
                много информативни за онова, което става на по-висшите (и по-специално
астралните
                - където са образите и емоциите) нива.

                За да развием ясновидството си, е нужно просто да "изпратим" команда до подсъзна-
                нието си да ни изпрати онова, което приема от по-високите нива. За Силата няма

                ограничения във времето и пространството. А последните,макар и да съществуват

                все още във астралния и менталния план,нямат тези измерения, които ги има тук,на

                земния план. Ето защо приемането и предаването на енергията просто е неограничено.

                Кой е източника на Силата? Те са два. Първият е Кабалистичният Кетер който е
                всъщност универсалният източник. Свързани сме с него на нивото на коронната чакра.

                Визуализираме го като брилянтно кълбо от бяла светлина и от него теглим сила.

                Другият източник е Земята, Малкут. Щом Силата, слизаща от Кетер се удари в Малкут
                започва повторно издигане нагоре.Това е Кундалини, еволюционната сила. Можем да

                използваме представители на петте  елемента, от които да теглим сила. Така или

                иначе, обаче, цялата операция се извършва в Йесод, Астралния План.

                Как се осъществява зареждането на предмети с енергия. Най-простият е освещаването.
                Обръщаме се с молбда към Божественото да зареди, освети и благослови дадения

                предмет и така прекарваме тунел между плановете (на въпросния освещаван обект), по

                които тече Сила. Може това да стане в магически кръг и да извършим инвокация, след

                което да заявим намерение или желание, Силата на Божественото да се проявява чрез

                този предмет. А може да стане и в името на някакво същество от по-долните планове.

                Когато правя инвокация,се концентрирам върху своя Кетер или коронна чакра. И чрез
                нея се опитвам да се свържа със въпросното Божество. Сякаш го търся с наблюдателен

                уред.

                А мога и да се опитам да "дръпна" енергия от Кетер по този начин-нали е Безграничен
                Източник и да я насоча с волята си към обекта.Всъщност дори не е нужно да

                визуализирате как енергията слиза надолу-процеса се осъществява автоматично.

                Последното се извършва по метода на енергийната топка.Разполагате дланите си една
                срещу друга и правите движения на приближаване и отдалечаване,така че да почувства

                те енергийния топъл воал (това е моето метафорично описание на усещането за

                енергия). След това визуализирате кълбо от топлина и енергия-с даден цвят и т.н.

                Визуализирайте пламък,подобен на горелка, който зарежда вашето кълбо и то стававсе

                по-ярко, по-пулсиращо,по енергизирано. В даден момент го насочете към вашата цел.

                Пламъка може да дойде от Кетер или от Земята.Ако ще работите със Земята,освен
                най-простата визуализация, може да си послужите с пламък на свещ (петте елемента

                са тези, които образуват земния план), скъпоценен камък, билка, ароматично масло,

                благовоние... Освещавайте ги предварително.

                Процеса на насочването също е много отговорен. Може да превърнете топката в някак
                ва друга форма-мълния, стрела, лъч.

                Някои теглят енергия от основния астрален (Чи) източник - намира се малко над пъпа.
                Аз лично го намирам за неудобен.

                Друг начин за формиране на енергхийно кълбо е да съберете енергия в чакрите си.
                Просто се съсредоточете върху дадена идея или чувство или воля. Например имате

                приятел,който има нужда от душевна подкрепа, а сте далече и не можете да се свър

                жете директно с него. Съсредоточете се върху вашето отношение към тои човек. Мисле

                те усилено, изпълнете се с обич и приятелство до най-голямата степен,на която сте

                способни. Кълбото ще се съдаде само в сърдечния ви център. Ще го видите с вътрешното

                си зрение и след това го превърнете в енергиен лъч, или някаква друга форма (какво ще

                кажете за бяла лястовица?). Или просто го насочете към аурата му. Насочването и

                ефекта стават по-мощни, ако използвате носител:четирите елемента (просто

                поискайте те да му/й "отнесат" вашия сърдечен поздрав и благословия), може да е

                някой ангел, дракон или дори ваше саморъчно създадено същество или сервитор. Те ще

                я пречупят и трансформират през собствената си призма.Вятърът ще отнесе топли

                ната и обичта до мислите, водата и огъня до чувствата и сърцето,земята ще действа

                на физически план... Това има много, много силен целебен ефект.

                Така насочената енергия може да се използва за зареждане на предмети, хора, обекти,
                и магически сигили и знаци (чийто материални носители се унищожават после - чрез

                изгаряне обикновено). Те служат като матрица,в която енергията се отлива и действа

                по така създадения енергиен модел...

 

Back